คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992

270฿

รหัสสินค้า: KP-9992 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-9992
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง                                                    -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541                                                                                  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560      
*พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                                                  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                        
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                            
*พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533                                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                         -ความหมายของ แรงงาน                                                                                                 -ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                              -การขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                                -ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                            -รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                                   -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                     
*นโยบายกระทรวงแรงงาน