คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923

260฿

รหัสสินค้า: KP-9923 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานเทศกิจ ส.1 สำนักเทศกิจ BC-9923
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ ภารกิจ ผังองค์กร ของสำนักเทศกิจ                                              
*ความรู้ความสามารถด้าน จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                       
*การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การยืดหยุ่นผ่อนปรน การวิเคราะห์สร้างสรรค์เชิงรุก วุฒิภาวการณ์ควบคุมอารมณ์                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร                                                                                     
*พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม             -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
*พ.ร.บ. ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
*พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       
*การจัดระเบียบของตลาดสด                                                                                          
*การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด                        -เจาะข้อสอบ ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน