คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848

260฿

รหัสสินค้า: KP-9848 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง     ยุทธศาสตร์             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                 -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1                                                                                              êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2                                                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                             -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        -เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                        -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                -เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485