คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง                                                          1           -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         7
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    21           -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550            30
*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554                                                    33           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                            50
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     53
*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       65
*ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                     74
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      88
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               126
*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         132           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         142           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         165           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                        191           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                        215           êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                         228           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                         242           -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.                                                                         250           -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                      253