คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สปก.)
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่                                                       
*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                                 -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
*หลักการเบื้องต้นของงานสำรวจ                                                                                      
*การรังวัด                                                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่  
*การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                               
*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่                 
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                               
*ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                  
*ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)         
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                   -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 3.                                                                                      -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม