คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800

260฿

รหัสสินค้า: KP-9800 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน ออกใหม่ BC-9800
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ  โครงสร้าง                                                -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                    
*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                      -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                                    -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                               
*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                                    -แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                  
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                                       -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 -แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน                                                                                    -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                    -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม