คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770

260฿

รหัสสินค้า: KP-9770 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770
สารบัญ

*ประวัติ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ การบริหารงาน                                         
*พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน                                                                       
*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด                                            
*การบริหารแผนและโครงการ                                                                              
*การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ                                                             
*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ                                                           
*การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร                        -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.