คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561 BC-9725

260฿

รหัสสินค้า: KP-9725 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561 BC-9725
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยม โครงสร้าง ภารกิจ                             
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                            
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       
*เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน                                               
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับงานแผนยุทธศาสตร์                                                                               
*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   
*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                       
*การติดตามและประเมินผล                                                                                         
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                   
*เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                       
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.