คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9749

260฿

รหัสสินค้า: KP-9749 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำแหน่งการเงินและบัญชี กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561  BC-9749
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                                                                               
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                               
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                   
*ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                                                                                                           -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                        -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                     -เจาะข้อสอบบัญชีราชการ