คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                            
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                 
*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                 
*ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                      
*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                               
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                         
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                   
*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             
*การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 
*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล การจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ                                         
*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                         
*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน                                               
*ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ          
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                  
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.