คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                             
*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล                                        
*การวางแผน และการติดตามประเมินผล                                                                          
*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช                                                                            
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                        
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                        
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                             
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม           
*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
*เจาะข้อสอบนักจิตวิทยา