คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                         
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                    
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                       
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                           
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       
*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                   
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                               
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                
*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.