BC-3884 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการครูวิชาเอกสังคมศึกษา

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ประกอบด้วย   เนื้อหา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบ เนื้อหา : หน้าที่่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม แนวข้อสอบ เนื้อหา : เศรษฐศาสตร์ แนวข้อสอบ เนิ้อหา : ประวัติศาสตร์ แนวข้อสอบ เนื้อหา : ภูมิศาสตร์ แนวข้อสอบ คำศัพท์สำคัญทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวข้อสอบ ราคา พิเศษ 250 บาท จัดทำโดย….. ฝ่ายวืชาการสถาบัน The Best Center