BC-1712 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษาครูผู้ช่วย, ครูกทม.

240฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ครุวิชาการศึกษา ครูกทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร -แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร -เฉลยแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้   -แนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ -เฉลยแนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -เฉลยแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ⇒การพัฒนาผู้เรียน   -แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน -เฉลยแนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน -แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน -เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียนการวิจัยทางการศึกษา   -แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา -แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ⇒การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ -เฉลยแนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ        ราคา พิเศษ 240 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center