BC-4904 เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจสายสอบสวน

320฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ       พนักงานสอบสวน              ชั้นสัญญาบัตรบุคคลภายนอก ในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ออกใหม่ปี 59 นี้้   ประกอบด้วย      Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Δ  เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน Δ  เจาะข้อสอบวิธีปฏิบัิตราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด      Δ  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ Δ  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง Δ   เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553     Δ    เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546     Δ   เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1 Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2       Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3        Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4       Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 5 Δ เจาะข้อสอบความสามารถทั่ไปในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 6 Δ เจาะข้อสอบรวมภาษาไทยแยกเป็นเรื่อง  ๆ Δ เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย 2 ชุด        Δ เจาะข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้างไวยากรร์เป็นเรื่อง ๆ  (Structure/Grammar)        Δ เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1 Δ เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่  2 Δ เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่  3      ราคา  320  บาท     จัดทำโดย….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center