BC-4676 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ด้านอายุรเวท)     ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข –  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 –  เจาะข้อสอบ พรบ. สาธารณสุข –  พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 –  เจาะข้อสอบพรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย –  ความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมไทย –  ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย –  ความรู้เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย –  ความรู้เกี่ยวกับการนวดไทย –  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ –  เจาะข้อสอบเวฃกรรมไทย –  เจาะข้อสอบเภสัชกรรมไทย  2  ชุด –  เจาะข้อสอบผดุงครรภ์ไทย  3  ชุด –  เจาะข้อสอบการนวดไทย –  เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ        ราคา 280  บาท        จัดทำโดย ……..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center