BC-3730 คู่มือพิชิตข้อสอบ ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

270฿

คำอธิบาย

คู่มือพิชิตข้อสอบ ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)                ใช้ได้ทุกระดับ ใหม่  ประกอบด้วย -ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป -ลำดับ/อนุกรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -อุปมา/อุปมัย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -เงื่อนไขสัญลักษณื พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -เงื่อนไขทางภาษา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -การอ่านข้อมูล จากตารางและกราฟ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -การวิเคราะห์ทางเชิงตรรกศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย -รวมแนวข้อสอบชนิตพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ 1 -รวมแนวข้อสอบชนิดพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ 2 -แบบทดสอบชนิดพิเศษ (เฉพาะกิจ) -ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1 -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2      -ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 3 -การเรียงลำดับข้อความ -การอ่านทำความเข้าใจบท           -แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 2 -การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ           -แนวข้อสอบ + เฉลย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ + เฉลย ชุดที่ 2 -ส่วนภาคภาษาอังกฤษ 1.เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure) 2.ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) 3.ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) 4.ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

     ราคา พิเศษ 270 บาท     จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center