BC-3754 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3

270฿

คำอธิบาย

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก.ระดับ 3                       ใหม่ล่าสุด 2558  ประกอบด้วย -ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป -โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน -โจทย์อนุกรมตัวเลข -โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง -โจทย์อุปมา-อุปไมย -โจทย์เงื่อนไขทางภาษา -โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ -โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์    -โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ -โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความส่วนที่ 2 วิฃาภาษาไทย -โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา -โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ) -โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง) ส่วนที่ 3 วิฃาภาษาอังกฤษ -โจทย์หลักไวยากรณ์ (ภาคโครงสร้าง) -โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา) -โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary) -โจทย์การอ่านบทความ (Comprehension)

     ราคา พิเศษ 270 บาท     จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center