BC-2528 เจาะเกราะข้อสอบ ก.พ.3 วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไป

270฿

คำอธิบาย

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ออกใหม่ปี 57         เล่มใหม่ มีภาษาอังกฤษด้วยคะ        ใน เล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม   เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย     ประกอบด้วย       ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป –  โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน –  โจทย์อนุกรมตัวเลข –  โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง –  โจทย์อุปมา-อุปไมย –  โจทย์เงื่อนไขทางภาษา –  โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ –  โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ –  โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ –  โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

       ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย –  โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา –  โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ –  ดจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (เติมคำลงในช่องว่าง)     ส่วนที่ 3  ภาควิชาภาษาอังกฤษ            –  โจทย์หลักไวยากรณ์ (Structure) –  โจทย์การสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation) –  โจทย์เติมคำศัพท์ (vocabulary) –  โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

     ราคา พิเศษ 270 บาท     จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center