BC-4218 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม

280฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ   นิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม เนื้อหาประกอบด้วย     ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ      ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบ ชุดที่่ 1      ⊕ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 1 พ.ศ. 2558      ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 –  เจาะข้อสอบ 2 ชุด  ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาล ยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550   ⊕ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ⊕  คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง       ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้า ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552 ⊕  ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัด ตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ⊕  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547      ⊕  พรบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 4  พ.ศ. 2555      ⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง      ⊕  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหาราราชการศาลยุติธรรม  ชุดที่่ 2 ⊕  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 1       ราคา พิเศษ 280 บาท    จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชการ สถาบัน The Best Center