BC-4232 คู่มือ+ ข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ  การเคหะแห่งชาติ            ทุกตำแหน่งต้องสอบ ประกอบด้วย – การเคหะแห่งชาติการเคหะ วิสัยทัศน์  พันธกิจ การดำเนินงาน –  พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 –  เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) –  ความละเอียดแม่นยำ มิติสัมพันธ์ –  ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย –  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ –  เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป –  การถาม-ตอบความรู้ทั่วไป –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ราคา พิเศษ 250 บาท จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center