BC-4164 คู่มือ + ข้อสอบ นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

250฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ   นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนที่่ 1  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารองค์กร

          –  สรุปประเด็นแนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ส่วนที่่ 2  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ส่วนที่่ 3  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการเขียนโครงการ

      –  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  14  ชุด –  เจาะแนวข้อสอบถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารองค์การ 4 ชุด –  เจาะแนวข้อสอบการบริหารองค์การ ชุดพิเศษ 1 –  เจาะแนวข้อสอบการบริหารองค์การ  ชุดพิเศษ 2 –  เจาะแนวข้อสอบการวางแผนและการเขียนโครงการ

ราคา พิเศษ 250 บาท    จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center