BC-4072 คู่มือ + ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กศน.

260฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กศน.

     ประกอบด้วย –  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย –  หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบ –  แผนการศึกาาชาติ –  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 –  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ปี (ฑ.ศ. 2555 – 2559)  สำนักงาน กศน. –  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่    –  การจัดทำแผนงาน/โครงการ/และบริหารงาน –  เจาะข้อสอบ แผน/โครงการและการบริหารงาน –  การพัฒนาหลักสูตร –  เจาะข้อสอบ –  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน –  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา –  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา –  เจาะข้อสอบ –  การวัดและการประเมินผลการศึกษา –  เจาะข้อสอบ    –  การวิจัยทางการศึกษา –  เจาะข้อสอบ –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป –  เจาะข้อสอบ Microsoft  Excel –  เจาะข้อสอบ Microsoft Word –  เจาะข้อสอบ Microsoft Power Point –  เจาะข้อสอบ  Outlook Express     –  ความรู้เกี่ยวกับ SPSS

    ราคา พิเศษ 260 บาท

    จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center