BC-3976 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบาย

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย     เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ –  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 –  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบ –  ระเบียบการก่อหนี้้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            –  เจาะข้อสอบ –  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบ –  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ –  เจาะข้อสอบ –  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน             –  เจาะข้อสอบ   –  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ –  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ –  ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลงาน –  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน   –  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  1 –  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  2 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  3 – แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  4 –  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการ       ราคา พิเศษ 280 บาท จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center