BC-3553 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร (โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก)

250฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมวดวิชาทั่วไป  

           200 คะแนน มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป     –  แนวข้อสอบภาษาไทย          –  แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1  พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2  พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3 พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4  พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  5  พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  6  พร้อมเฉลย – แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  7  พร้อมเฉลย –  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ    –  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ –  แนวข้อสอบภาษอังกฤษ  ชุดที่่ 1 – แนวข้อสอบภาษอังกฤษ ชุดที่่ 2 – แนวข้อสอบภาษอังกฤษ ชุดที่่ 3 –  แนวข้อสอบคำศัพท์ –  แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป          –  ถาม-ตอบ อัปเดตข่าวเหตุการณ์ช่วงเดือนกันยายน 2558 –  ข่าวทั่วไปในปัจจุบัน –  ข่าวเศรษฐกิจ และการเมือง –  ถาม-ตอบอัปเดตข่าวเหตุการณ์ พ.ศ. 2558 –  การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557 –  สภาปฏิรูปแห่งชาติ –  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 –  การทหารของไทย –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป  ชุด 6 ชุด รวม  195 ข้อ –  เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง 81 ข้อ ราคา     250 บาท       จัดทำโดย …….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center