BC-1122 นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

180฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 – เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 – เจาะแนวข้อสอบ 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 – เจาะแนวข้อสอบ 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – เจาะแนวข้อสอบ 5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2555-2559 – เจาะแนวข้อสอบ 6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 – เจาะแนวข้อสอบ 7 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกัน – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – การบริหารจัดการงานสำนักงาน – การใช้ภาษาไทย ราคา 180 บาท จัดทำโดย สถาบัน The Best Center