BC-3105 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร                 กรมบังคับคดี                  เป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับดคี วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่่    —  เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย — เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน — เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง — เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์       –ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 2 ชุด — เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 — เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม — เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  2 ชุด — เจาะข้อสอบ  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546         จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center      ราคา พิเศษ 250 บาท