VCD-2 นายร้อยตำรวจ สายปราบปราม

4,500฿

คำอธิบาย

ชุด VCD พร้อมเอกสารประกอบ ราคา พิเศษ 4,500 บาท ประกอบด้วย 1.  พรฎว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2.  กฎหมายอาญา 3.  สรุปประมวลกฎหมายอาญา 4.  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 5.  วิธีพิจารณาความอาญา 6.  ข้อสอบวิธีพิจารณาความอาญา 7.  กฎหมายลักษณะพยาน 8.  แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 9.  กฎ กตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 10. กฎ กตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและการสืบสวน 11. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 13. แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2555   จัดทำโดย…….ดร.สิงห์ทอง บัวชุม สถาบัน The Best Center