BC-2795 คู่มือ+ ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กทม. ใหม่ 57

260฿

คำอธิบาย

คู่มือ +ข้อสอบ    นักวิชาการจัดเก็บรายได้  กทม.     ประกอบด้วย            ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ของกรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ได้แก่ Δ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 Δ พระราชบัญญัติบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 Δ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 Δ พระราชบัญญัติระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503 Δรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 Δ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 Δ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 Δ ระเบียบงานสารบรรณ