คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (กทม.)

240฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (กทม.)     ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป      -การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น, การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีและการพัสดุเบื้องต้น, การบริหารงานการประชุม, การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้นการจัดระบบงาน, การเลขานุการเบื้องต้น, การจัดทำรายงาน, การติดตามงามและสรุปรายงานการรวบรวมข้อมูลสถิติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      -หลักการเขียนหนังสือราชการ หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการการบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 -พ.ร.บ.ระเบียบราชการ กทม. และบุคลากร กทม. พ.ศ.2554 -พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555      -ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 -ระเบียบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551