BC-084 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

189฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย 1.  ประวัติกรมราชทัณฑ์ 2.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ 3.  หลักการบริหารงานราชทัณฑ์ 4.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 5.  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6.  พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 7.  พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 8.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 9.  พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10. พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 11. พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ 12.  ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 13.  พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545