V-002 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ หน่วยที่ 22

220฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่3 (พ.ศ.2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3. ประวัติวุฒิสภา 4. องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา 5. ความรู้ในวงงานรัฐสภา 6. การให้บริการวิชาการด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 7. การพิจารณาของวุฒิสภากับการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 8. คณะกรรมาธิการและอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการ 9. เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรแห่งราชอาญาจักรไทย 2550 10. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา 11. แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550