กทม.สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต”จัดสอบ”

“กทม.สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต”จัดสอบ”

กทม. จัดสอบวันที่ 3 ก.พ. 62 มรภ.สวนดุสิต ชนะประมูลได้จัดสอบ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.ก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประเมินผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบ รวมทั้งบริหารงาน ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียดดังนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

จ้างเหมาพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ตรวจและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เก็บรักษา และจัดหาสถานที่สอบรวมทั้งบริหารงานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 18,629,610.00 บาท (สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อบสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562

(นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง: สอบ1/2561วันที่3ก.พ.62,มรภ.สวนดุสิต”จัดสอบ”
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน กทม. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.