กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 พ.ย. 2561

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 พ.ย. 2561

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

ของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ด้านบริหารทั่วไป ด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลความร่วมมือต่างประเทศ

จำนวน ๑ ตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ดังมีรายละเอียดการจ้าง ตามเอกสารแนบ

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา ๑ ฉบับ
  2. สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ๑ ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
  6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

๑. วัตถุประสงค์ในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

          เพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิเคราะห์ ศึกษา รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กรอบ APEC, ASEAN และองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ รวมทั้งความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี                และสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น

๒. ขอบเขตรายละเอียดของงาน

          ๒.๑ ประสาน รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้กรอบ APEC , ASEAN และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น

          ๒.๒ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งการประชุมหรือสัมมนา และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์

          ๒.๓ ร่างโต้ตอบและแจ้งเวียนหนังสือราชการ

          ๒.๔ ประสานหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

          ๒.๕ จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งจัดประชุมหรือสัมมนา ภายใต้แผนงานประจำปี

          ๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๒.๗ ให้ผู้รับจ้างต้องยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนด้วย

          ทั้งนี้ การปฏิบัติงานต้องดำเนินการ ณ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์เป็นประจำ            ทุกวัน มิฉะนั้น อาจจะเกิดความเสียหายและล่าช้าในการดำเนินงานได้

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

          ๓.๑ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

          ๓.๒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

          ๓.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (word, excel, power point, internet และ e-mail ฯลฯ) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

          ๓.๔ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง

          ๓.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความกดดันได้

          ๓.๖ ในกรณีจำเป็นของทางราชการ ผู้รับจ้างต้องสามารถมาปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๖. วงเงินในการจัดหา

          จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากงบบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี ๒๕๖๒

ตำแหน่ง: ด้านบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กองทัพอากาศ :ตนเอง

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาด้วยตนเองได้ที่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารโยธี ชั้น ๓ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยตนเอง หรือ Email : aunchlee.p@most.go.th ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๐๗ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพอากาศ