ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลกเชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

“ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลกเชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลก…เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา”

วันที่ 29 พฤษภาคมของทุปี ถือเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติ ตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

โดยในปีนี้ คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก 18 ชาติ ได้มีการลงมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค.61 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จ.นครปฐม

“พระพรหมบัณฑิต” กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้เคยถวายรางวัลสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ในปี 2549 นับเป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศขึ้น เพื่อมอบให้กับบุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานเป็นที่น่าประจักษ์และคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนามนุษย์

ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการศึกษา การขยายโอกาสและทางเลือก ซึ่งเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถแก่ปัจเจกชนที่จะเลือกให้มีชีวิตยืนยาวด้วยการมีสุขพลานามัยที่แข็งแรง มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนเพื่อให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจและอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในชีวิต และความเท่าเทียม

จากกษัตริย์นักพัฒนาสู่การถอดบทเรียนเป็นศาสตร์พระราชา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นหัวข้อหลักในการจัดพิธีเฉลิมฉลงวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ และมีองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

โดยที่ประชุมได้มีมติจัดงานตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ในการจัดงาน ทั้งนี้ จะมีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติอีกด้วย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

(1) พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development)
(2) การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างพลังของเยาวชน Empowering youth through Buddhist Education
(3) การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน (Preservation Cultural Identity in Inter-Connected World)
และ (4) พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม (Engaged Buddhist for Social Welfare) และมีการเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมานำเสนอประสบการณ์ทำงานมานำเสนอในเวทีของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย

อีกทั้งภายในงานดังกล่าวยังมีการแสดงในชื่อชุด คิดบวกศิลป์ ที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองหลวงของไทยผสมผสานความงามของศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวัง เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย รวมไปถึงบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงของวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค และการแสดงแสงนำทาง โดยระบำ โคมดอกบัว ดอกไม้แห่งความดีงาม และแสงโคมสัญลักษณ์แห่งแสงปัญญา

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมบุญครั้งใหญ่ระดับโลกเช่นนี้

ตำแหน่ง: เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 10 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/general/news-161626

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “วิสาขบูชาโลก

แผนที่ แหล่งที่มา |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน

Scroll to Top