มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 พ.ค. -30 พ.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 พ.ค. -30 พ.ค. 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3252
สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ
4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle
5. ปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น unix และ windows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมหาวิทยาลัย
8. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
11. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
12. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5187

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,200-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 – 30 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Scroll to Top