มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รับสมัรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราเงินเดือน :44,830 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
๒)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓)หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและ/หรืองานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)

อัตราเงินเดือน :44,830 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวหรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง)
๒)มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
๓)มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
๔)มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๕)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

อัตราเงินเดือน :44,830 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat Science) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วท.บ.) ด้านสัตว์ศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒)สามารถสอนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยวด้านการผลิตสัตว์ และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
๓)มีศักยภาพด้านการวิจัยสูง โดยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับดี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (SJR Q1/Q2) ละมีศักยภาพด้านการบริการวิชาการสูง
๔)หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕)ไม่มีภาระผูกพันทุนจากหน่วยงานอื่น
๖)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต)

อัตราเงินเดือน :ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒)มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตโนมัติ หรือควบคุมระบบอัตโนมัติ Machine Tools หรือ Computer Simulation
๓)หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลหรืออุตสาหการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อัตราเงินเดือน :44,830 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒)มีประสบการณ์การสอนหรือมีความสามารถสอนในรายวิชา Computer Network และ Software Engineering
๓)มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ)

อัตราเงินเดือน :44,830 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เน้นสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเคมี หรือโลหการกายภาพ และโลหการเชิงกล
๒)มีศักยภาพในการทำงานวิจัยที่เกียวข้องกับโลหการเคมี การถลุงแร่ การผลิตโลหะและรีไซเคิล หรือการแปรรูปโลหะ และการพัฒนาโลหะขั้นสูง
๓)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน)

อัตราเงินเดือน :ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านการพยาบาลพื้นฐาน โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก – โท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์
๒)มีประสบการณ์การสอนหรืองานวิจัยด้านการพยาบาลพื้นฐานหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๓)หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถานบริหารสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :อาจารย์(สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน)

อัตราเงินเดือน :ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก-โท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์
๒)มีประสบการณ์การสอนหรืองานวิจัยด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๓)หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถานบริหารสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง :ผู้ช่วยสอนและวิจัย(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

อัตราเงินเดือน :2,1800 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการช่วยสอน ตรวจการบ้าน สอนทบทวน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการสอนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ช่วยสอนปฏิบัติการ ช่วยงานวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และช่วยปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สำนักวิชาหรือสาขาวิชามอบหมาย

ตำแหน่ง: อาจารย์,ผู้ช่วยสอนและวิจัย
ระดับการศึกษา: ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 44,830-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :สมัครอีเมล์  

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Scroll to Top