สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 พ.ค. 2561

“สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 พ.ค. 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

 

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชา

ทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล

2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)

3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ

4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle

5. ปรับแต่งโปรแกรม opensource

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น unix และ windows 

7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมหาวิทยาลัย

8. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ

9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม

11. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย

12. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก 

(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27904 

 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ในวัน และเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)

ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 

ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-649-5187

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักคอมพิวเตอร์

Scroll to Top