กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มี.ค. -2 เม.ย. 2561 รวม 63 อัตรา

“กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มี.ค. -2 เม.ย. 2561 รวม 63 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักบริหารกลาง 2 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักการอนุญาต 2 อัตรา
2. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 7 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 4 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักแผนงานและสารเทศ 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 2 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 5 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม 1 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา
2. สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา
3. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 5 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 2 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 1 อัตรา
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา
5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. สำนักแผนงานและสารสนเทศ 1 อัตรา
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ปฏิบัติงานที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ 1 อัตรา
3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา

ตำแหน่ง: 16ตำแหน่งรวม63อัตรา,นิติกร,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการป่าไม้,พนักงานพิทักษ์ป่า,ช่างสำรวจ,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องยนต์,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง,นายช่างเขียนแบบ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 63
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงราย,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,พิษณุโลก,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมป่าไม้ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมป่าไม้

Scroll to Top