สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2561

“สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2561

สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสรรหาบุคคลโดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตามมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ข้อ 53(3) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ข้อ 85 ข้อ 89 และข้อ 90 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-08-3803-002 ส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายการศึกษาในระบบ สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ /ชำนาญการ เลขที่ 56-1-19-3101-016 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ 56-1-21-3204-005 ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน
1.4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-1-21-3204-006 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1) ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15,060 บาท
2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
1) เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสายวิชาหรือทางที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นตามแนวทางการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 มานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ตามในหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ท 0809.5/ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558)
2) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

3. การสมัครและรับสมัครสอบคัดเลือก
กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร 042-714317 หรือดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.สกลนคร :ตนเอง  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top