สพฐ. (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 มี.ค. 2561

“สพฐ. (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 มี.ค. 2561

สพฐ. (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

บุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– โรงเรียนบ้านห้วยใหญ๋/อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
– โรงเรียนบ้านหัวนา/อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
– โรงเรียนบ้านห้วยไคร้/อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ายตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายละเอียดคุณวุฒิแนบท้ายประกาศ

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. หนังสือรับรองสิทธิ

3. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

1. ใบสมัครตามแบบใบสมัครที่กำหนด

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย หรือ หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย เป็นหลักฐานแทนปริญญาบัตร เพื่อใช้ในการสมัครและจะต้องนำปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยรับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่เหลังวันปิดรับสมัครคัดเลือก มาแสดงในวันจัดทำสัญญาจ้าง มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการสั่งจ้าง/ทำสัญญาจ้าง

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณาดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่า คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกใด และชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่ารายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของคุรุสภา

6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (ฉบับจริง)

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

หลักฐานทุกฉบับให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

การยื่นใบสมัคร

1. ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. ผู้สมัครคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ในใบสมัครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครคัดเลือกได้ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

3. ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครและพิมพ์ลายนิ้วมือ ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

ตำแหน่ง: บุคลากรวิทยาศาสตร์,บุคลากรคณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

Scroll to Top