สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -13 มี.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยเทนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 55 หมุ่ 9 ถนน โรจนะ-อุทัย ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชาช่างยนต์ รหัสสาขา 201 เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเรื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยียอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภายบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงัวนสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจำตัวผู้สมัคร 2 รูป)

2. สำเนาปริญญาบัตร ซึ่งเป็ฯคุณวุฒิที่ใช้สมัคร หากยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ดังกล่าว จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของคุณวุฒิที่ใช้สมัครจำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อและนามสกุลในหลักฐานเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทางทหาร (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น จำนนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย และให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Scroll to Top