เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.พ. -9 มี.ค. 2561 รวม 45 อัตรา

“เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ 27 ก.พ. -9 มี.ค. 2561 รวม 45 อัตรา

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ด้วยเมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง มีรายละเอียดดังนี้

 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สายปฏิบัติการสอน จำนวน 14 วิชาเอก ดังนี้

1.1.1 วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา

1.1.2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 6 อัตรา

1.1.3 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 อัตรา

1.1.4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์, การศึกษาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

1.1.5 วิชาเอกชีววิทยา (ชีววิทยา, การสอนชีววิทยา, วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา), วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา

1.1.6 วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา

1.1.7 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

 1.1.8 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.1.9 วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา

1.1.10  วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา

1.1.11 วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

1.1.12 วิชาเอกศิลปะ จำนวน 2 อัตรา

1.1.13 วิชาเอกดนตรีไทย  วิชาเอกดนตรีไทยจะ

1.1.14 วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

รวม 45 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดพัทยา จำนวน 8 อัตรา

1.3 อัตราค่าตอบแทน (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง)

1.3.1 ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท

1.3.2 ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

1.3.3  ตำแหน่งภารโรง อัตราค่าตอบแทน 9000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวม 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย, วิชาเอกภาษาไทย, วิชาเอกคณิตศาสตร์, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์, การศึกษาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป), วิชาเอกชีววิทยา (ชีววิทยา, การสอนชีววิทยา, วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา), วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา), วิชาเอกสังคมศึกษา, วิชาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาเอกคอมพิวเตอร์, วิชาเอกพลศึกษา, วิชาเอกดนตรีสากล, วิชาเอกนาฏศิลป์, วิชาเอกศิลปะ, วิชาเอกดนตรีไทย, วิชาเอกภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี  ปีหรือ ปีหรือชื่อ แต่เป็นสาขาวิชาเอกในทางเดียวกัน หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้หรือช่างปูน ดูแลและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ได้

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์- 9 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น. ( เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร (ห้องประชุม 221)  ลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์  038 253 126

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารยื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาไทย) ถ้ามี โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยครู) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดรูปที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันรับสมัคร (จากโรงพยาบาลของรัฐ) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกล/ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกฉบับตามข้อ 3-6 ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับหากตรวจสอบในภายหลังว่าเป็นเอกสารไม่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิ์ในการแต่งตั้งเข้าทำงานกับเมืองพัทยา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง เมืองพัทยา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 ก.พ. 2561
สอบวันที่: 27 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบ: 27 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ เมืองพัทยา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : เมืองพัทยา

Scroll to Top