มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-16 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ทันตแพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรวิชาชีพทันตกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์
2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา
4) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (การพยาบาลครอบครัวฯ)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – ปริญญาโท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์
2) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสถานบริการสุขภาพ การสอนหรืองานวิจัยด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (วิศวกรรมโยธา)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมขนส่ง/ถนน/ราง (Transportation Road/Rail Engineering) หรือด้านวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering) หรือด้านวิศวกรรมก่อสร้าง (Construction Engineering) หรือด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าวิศวกรรมในสามด้านนี้ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาตามความเหมาะสม
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (เทคโนโลยีการออกแบบ)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวัสดุ : พอลิเมอร์ โลหะการ และเซรามิก เน้นการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ แบบจำลองคอมพิวเตอร์และการจัดการการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการออกแบบในเชิงวิศวกรรม หรือสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
2) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นที่ประจักษ์ หรือมีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นทางด้าน Innovation and design
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเมล็ดพันธุ์ หรือสาขาวิชาใกล้เคียง โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ (ด้านพืช)) หรือสาขาวิชาใกล้เคียง
2) มีประสบการณ์งานวิจัยและการสอนด้านเมล็ดพันธุ์
3) มีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
4) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (เทคโนโลยีอาหาร)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมีวิเคราะห์ หรือโภชนาการชีวเคมี (Nutritional biochemistry) หรือโภชนศาสตร์เชิงโมเลกุล (Molecular nutrition)
2) มีประสบการณ์งานวิจัย หรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับเคมีอาหาร หรือเคมีวิเคราะห์ทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกี่ยวข้องกับอาหาร หรือโภชนศาสตร์เน้นด้านชีวเคมีหรือเชิงโมเลกุล
3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย


ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ภาษาต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือสาขาวิชาใกล้เคียง
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50
3) หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยหรือมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 7 หรือ TOEFL (600 Paper-based, 100 Internet-based)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอนและวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และสาขาวิชาของผู้สมัคร ให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกั[ตำแหน่งทางวิชาการในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/หลักฐานประกอบการต่าง ๆ ตามแบบตรวจสอบรายการเอกสาร (Checklist)


 

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.เอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :ตนเอง  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Scroll to Top