กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1 / 2561

ด้วยสถาบันการพลศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจัดงาน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลอัตราว่าง 1 อัตรา

ที่

กลุ่มงาน

ตำแหน่ง

อัตราว่าง

1

บริหารทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

1 อัตรา

2

บริหารทั่วไป

นักกิจการนักศึกษา

1 อัตรา

3

บริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 อัตรา

4

บริหารทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ์

1 อัตรา

5

บริหารทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

2 อัตรา

6

บริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ

2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา http://www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบัน การพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยืมพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
    ทั้งนี้ เอกสารตาม 2 และ 3 จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2561
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ต้องการ) จำนวน 1 ฉบับ กด
    ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักกิจการนักศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมพลศึกษา

Scroll to Top