กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซื้อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) (ผู้สมัครเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) มาพร้อมนี้ด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  หรือจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 มีนาคม 2561
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิเทิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครไมค์ยื่นแทนก็ได้
  3. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ นายสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top