มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 มี.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 มี.ค. 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์
– มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
– มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA
– มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle
– มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ
– มีความสามารถในการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
– มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบสารสนเทศตามความต้องการใช้งานของระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
2. ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ
3. พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ
4. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบ
2. สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบ
3. พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
4. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top