กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.พ. -16 ก.พ. 2561

“กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.พ. -16 ก.พ. 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จะนวน 2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ได้แก่ บันทึกบัญชี จัดทำบัญชีแยกประเภทงบทดลองรายงานการรับจ่าย ปิดบัญชีประจำปี จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
  2. จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นๆ ด้านการเงินและบัญชี
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  3. สามารถปฏิบัิตงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และด้านผู้สูงอายุ
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายผู้สูงอายุ
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเงินและบัญชี การจัดทำงบประมาณ

การรับสมัคร

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2 354 6100 ต่อ 305

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมกิจการผู้สูงอายุ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

Scroll to Top