กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีประสบการณ์ทำงานด้านรายการและการ กระจายเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office
– สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านประกาศและรายงานข่าว ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านข่าว บทความ ประกาศข้อความภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) การบรรยายบทสารคดี ติดตามจัดทำรายงานข่าว สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวในงานหรือพิธีต่างๆ รวบรวม เรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงรายการต่างๆ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ด้านการประกาศและรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการกระจายเสียง – ทดสอบเสียง – ภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่น (ภาษาถิ่นเหนือ)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

– สมรรถนะ
– ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน – หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง – มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้ – พฤติกรรมการใช้เวลาในการทำงาน – มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่น – มีความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีในการจัดจ้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

ตำแหน่ง: ผู้ประกาศและรายงานข่าว
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมประชาสัมพันธ์

Scroll to Top