KP-2163 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2163 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและจำนวน
เจาะข้อสอบรวม 365 ข้อ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
ความรู้ด้านภาษาไทย
เจาะข้อสอบการใช้คำไม่ถูกต้อง
เจาะข้อสอบการใช้ภาษาไม่รัดกุม
เจาะข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบรวมภาษาไทย ชุดที่ 4
 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
 เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 1
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 2
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 3
 เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ชุดที่ 4
 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ